byggebranche.tips

universadvokaterbyggebranche.tips er universadvokaters site med juridiske og andre tips til entreprenører, håndværkere, rådgivere og andre professionelle operatører i byggebranchen. Jeres port til effektiv advokatbistand.

Ring eller mail til David eller Andreas

Det koster ikke noget ...

Advokat David Hermansen - 89 34 35 05 - dh@universadvokater.dk
Advokat Andreas Olesen - 89 34 35 08 - ao@universadvokater.dk
TIPS
Udfør aldrig en opgave uden en skriftlig aftale, selv ikke den mindste.

Du orker ikke at lave en kontrakt vedrørende fx alle de små reparationsarbejder - og det er helt forståeligt. Men det betyder ikke, at I ikke skal have noget på skrift.

Vi hjælper gerne med at lave et sæt standardbetingelser, der fanger de fleste af de problemer, som ellers kunne forventes at opstå. Så kan du blot medsende betingelserne, hver gang du sender et tilbud.

For større opgaver bør der naturligvis altid laves en individuel kontrakt, og her hjælper vi naturligvis også gerne. 

TIPS
Ekstraarbejder

Ekstraarbejde er noget af det, der giver flest konflikter i forbindelse med byggearbejder. Når I udfører ekstraarbejder, bør I altid sikre jer en aftaleseddel, der godkender ekstraarbejdet, før det udføres. Har I ingen aftaleseddel, hverken digitalt eller fysisk, risikerer I helt at miste krav på betaling for ekstraarbejdet.

Ekstraarbejde kan alene kræves betalt, hvis det kan dokumenteres, at det er aftalt. Den eneste (snævre) undtagelse er, hvis ekstraarbejdet har været mere eller mindre akut påkrævet for projektet og dets fremdrift men forvent ikke for meget af denne mulighed.

Kontakt os, hvis du har spørgsmål vedrørende ekstraarbejder. En kort telefonsnak er altid gratis.

Et godt tilbud

Bogen "Mangler og produktansvar ved byggematerialer"

Advokat David Hermansen udgav i 2018 bogen "Mangler og produktansvar ved byggematerialer" på forlaget BOGUNIVERS.

Bogen kan købes via forlagets hjemmeside www.bogunivers.dk eller i boghandlen (ISBN 978-87-9267-318-3).

Er du klient hos universadvokater, kan du så længe lager haves - bestille bogen gratis på
mail@universadvokater.dk.

Endnu en principiel landsretsdom

om ejerens retsstilling ved udførelse af bygge- og anlægsarbejder på sommerhuse

Den 4. oktober 2023 afsagde Østre Landsret en principiel dom i en sag, hvor advokat Gitte Nedergaard og advokat David Hermansen repræsenterede sommerhusejerne mod et ankenævn i København. 

Ankenævnet havde vundet sagen i Københavns Byret, hvorefter sommerhusejerne kontaktede os. 

Sagen drejede sig om, hvorvidt sommerhusejerne er omfattet af den kreds af forbrugere, der kan få sager behandlet ved ankenævnet ifølge ankenævnets vedtægter. Vedtægterne skal imidlertid ikke fortolkes isoleret, men som led i den almindelige forbrugerbeskyttelse samt specielt i forhold til reguleringen af sommerhuse i Danmark. 

Modsat byretten gav Østre Landsret sommerhusejerne medhold i sagen, og ankenævnet er således forpligtet til at ændre praksis på området og behandle sommerhusejernes sag. 

Ifølge landsretsdommen er det dermed fastslået, at når et sommerhus i Danmark udlejes via et udlejningsbureau, og ejeren benytter sommerhuset privat i et omfang svarende til en ejers sædvanlige benyttelse af sit sommerhus, da nyder ejeren den forbrugerbeskyttelse, som følger af bl.a. forbrugerklageloven. 

Det betyder i praksis, at sommerhusejere kan indklage entreprenørvirksomheder til diverse ankenævn i en proces, som er billig, effektivt og smidig. 

Sagerne ved ankenævnene understøttes derudover af særlige garantiordninger med økonomisk sikkerhed for sommerhusejerne, såfremt entreprenøren er ude af stand til at betale erstatning til sommerhusejeren for fejl og mangler ved arbejdet. 

Ankefristen til Højesteret er udløbet.

Udskrift af dommen kan rekvireres ved henvendelse til Gitte Nedergaard eller David Hermansen. 

 

Husk renterne

Der kan være mange penge at hente for jer ved at udnytte reglerne i renteloven. Særligt når det kommer til aftaler med andre erhvervsdrivende.

Udgangspunktet i renteloven er den såkaldte procesrente, der er reguleret i rentelovens § 5. Det følger af denne bestemmelse, at renten for tiden efter forfaldsdagen udgør, hvad der svarer til referencesatsen med et tillæg på 8 %.

Referencesatsen er Nationalbankens officielle udlånsrente, som fastlægges hver den 1. januar og den 1. juli.

Hvis den officielle udlånsrente er negativ, f.eks. - 0,45 %, vil udgangspunktet være, at I kan kræve rente med 7,55 % p.a.

Dette regel gælder altid i forhold til forbrugere, medmindre I har aftalt en lavere rente.

Renteloven kan fraviges, når I som erhvervsdrivende indgår aftaler med andre erhvervsdrivende, hvor I f.eks. kan aftale en rente på 2 % pr. påbegyndt måned.

Det løber op ikke mindst hvis en voldgifts- eller retssag skubber betalingen.

Kontakt advokat Andreas Olesen hvis I vil sikre, at I får det højest mulige renteafkast. Ofte kan mindre ændringer have stor betydning.

 

TIPS
Covid-19 og byggebranchen

Covid-19 har medført en høj grad af uforudsigelighed i byggebranchen. Det stiller høje krav til alle byggeriets aktører, da udgangspunktet i dansk ret fortsat er, at der skal leveres i overensstemmelse med den aftale, der er indgået. Det er derfor vigtigt, at I kender såvel risiko som rettigheder, så I bedst muligt kan gøre det uforudsigelige forudsigeligt.

Markedsprisen på materialer er steget - uden hensyn til de priser, entreprenøren tog udgangspunkt i ved afgivelse, af sit tilbud. Det er vigtigt, at man som entreprenør tager forbehold for prisstigninger ellers kan den lukrative aftale ende med at blive en underskudsforretning.

Mange byggerier er blevet forsinket grundet covid-19, hvilket rejser spørgsmålet om tidsfristforlængelse, henholdsvis erstatning. Force majeure giver jer i særlige tilfælde ret til tidsfristforlængelse - og fritager jer for erstatningsansvar, selvom I ikke har leveret efter aftalen. Det er dog altafgørende, at den manglende levering skyldes en uforudsigelig og uundgåelig udefra kommende begivenhed, som umuliggør jeres opfyldelse af aftalen. Derfor vil det typisk også have betydning, om aftalen er indgået før eller efter udbruddet af covid-19.

En anden situation kan være, at det fortsat er muligt for jer at opfylde de kontraktuelle forpligtelser, men hvor uforudsete, udefra kommende begivenheder gør opfyldelsen usædvanligt byrdefuldt. Sådanne situationer er ikke omfattet af force majeure. Derfor er det vigtigt, at I sikrer jer bedst muligt f.eks. ved ansvarsfraskrivelser og forbehold i jeres kontrakter.

Vi hjælper gerne med at optimere jeres kontrakter.

TIPS
Entreprisesummen

Sørg altid for at have styr på jeres betalingsbetingelser. En for lang kredit kan give store økonomiske problemer.

Hvis entreprisesummen eller dele af den ikke er aftalt på forhånd, skal kunden betale, hvad der forlanges, medmindre det er urimeligt. Dette følger af det almindelige princip i købelovens § 5, der også finder anvendelse inden for byggebranchen.

Hvis AB 18, AB 92 eller andre AB-dokumenter er vedtaget, er der visse ændringer i ovennævnte principper for entreprisesummen.

Vi ser det som en af vores vigtigste opgaver som jeres advokater at være med til at sørge for, at et byggeprojekts økonomi kører optimalt - fra start til slut.

Forældelse 

Det kan betyde tab at lade stå til. 

Selv om I har udført et arbejde håndværksmæssigt korrekt og helt i overensstemmelse med aftalen, risikerer I alligevel at miste retten til at få betaling.

Det kan ske bare ved, at tiden går.

Efter forældelsesloven er det udgangspunktet, at jeres krav på betaling mistes efter 3 år. Denne forældelsesfrist regnes fra det tidspunkt, hvor I tidligst kunne opkræve betalingen, jf. forældelseslovens § 2, stk. 1. Dermed er det typisk tidspunktet for arbejdets færdiggørelse og ikke fakturadatoen - der er afgørende.

Allerede efter 3 år kan I derfor risikere at have mistet retten til jeres betaling, hvis I ikke iagttager forældelseslovens regler om at afbryde forældelsesfristen.

Det følger af forældelseslovens §15 og § 16, at fristen kan afbrydes, hvis skyldneren erkender sin forpligtelse overfor jer, eller hvis I tager retslige skridt, f.eks. indleverer en stævning til retten. Forældelsesfristen kan desuden under visse omstændigheder blive forlænget, hvis I har været i forhandling med skyldneren om kravet, jf. forældelseslovens § 21, stk. 5.

Herudover risikerer I at miste retten til betaling, hvis I over en periode har forholdt jer passivt i forhold til at kræve betaling. Det er en helt konkret vurdering fra sag til sag, om I kan have mistet kravet grundet passivitet. Særligt lægges der vægt på, om skyldneren, jeres kunde, har haft en berettiget forventning om, at I ikke ville opkræve beløbet.

Kontakt os i tide, hvis I ønsker hjælp i forhold til forældelse. Reglerme er ret komplekse. Det første opkald er altid gratis.

TIPS
Firmabil farvel

I marts 2021 trådte Lov om skærpet indsats mod vanvidskørsel i kraft. Loven indeholder en skærpelse af de tidligere gældende konfiskationsregler, hvorefter der alene var en meget begrænset mulighed for at foretage konfiskation. Efter den nye lov kan jeres firmabil nu konfiskeres, hvis den anvendes til vanvidskørsel uanset hvem føreren af bilen var.

Loven har baggrund i det stigende antal af leasede og lejede køretøjer, men gælder også for biler, I selv ejer.

Som eksempler på vanvidskørsel kan nævnes:

  • Uagtsom forvoldelse af betydelig skade på nogens legeme eller helbred under særligt skærpende omstændigheder (straffelovens § 249, 2. pkt.),
  • Forsætlig forvoldelse af nærliggende fare for nogens liv eller førlighed (straffelovens § 252, stk. 1),
  • Særlig hensynsløs kørsel (færdselslovens § 118, stk. 10),
  • Kørsel med en hastighedsoverskridelse på mere end 100 pct. ved kørsel med over 100 km i timen,
  • Kørsel med en hastighed på 200 km i timen eller derover,
  • Spirituskørsel med en promille over 2,00.

Der er dog en snæver undtagelsesmulighed, hvis konfiskationen må anses for uforholdsmæssigt indgribende. Spørgsmålet afgøres efter en helt konkret vurdering.

I kan med fordel foretage en række tiltag for at begrænse risikoen for konfiskation og afbøde virkningerne, hvis det alligevel sker, fx ved at foretage en tilføjelse til jeres ansættelsesaftaler.

Det hjælper vi gerne med.

Forsikringer

Har I styr på jeres forsikringer?

Projektering og udførelse af entrepriser indebærer altid betydelige økonomiske risici.

Det er derfor enormt vigtigt, at jeres forsikringsdækninger passer konkret til jeres virksomhedsdrift.

Tænk forsikring grundigt ind i selve entreprisekontrakten særligt for så vidt angår større projekter. AB 18 er som regel langt fra tilstrækkelig.

Husk også at tage højde for hele forløbet fra entreprisens start, under alle byggeriets faser og til udløbet af ansvarsperioden.

Ønsker I råd angående afklaring af jeres risici og om, hvilke forsikringer der er relevante at tegne i netop jeres virksomhed, er I velkomne til at kontakte os.

Det samme gælder, hvis I har udfordringer med jeres eller andres forsikringsselskaber: vi har stor erfaring med både forligsforhandling og retssager mod forsikringsselskaber i Danmark og udlandet.

Det koster først noget, når vi aftaler det.

TIPS

Hurtige afgørelser

Er I også frustrerede over den meget langvarige behandlingstid i almindelige retssager ved domstolene og i voldgiftssager ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed?

Det er ofte altafgørende, at tvister under byggeriet afgøres hurtigt i stedet for, at I skal bruges kræfter og ressourcer på en ofte omfattende og krævende retssag eller voldgiftssag.

Derfor er der i AB 18 § 68 indført en alternativ mulighed for en hurtig afgørelse inden for 2-3 måneder ved Voldgiftsnævnet for bygge- og anlægsvirksomhed i København, hvorved ofte også undgås, at hele projektet påvirkes og samarbejdet ødelægges fuldstændigt.

Dette er en stor fordel for særligt entreprenører, som tidligere har skullet kæmpe i ofte årelange rets- og voldgiftssager for at få pengene hjem.

Dette kræver imidlertid, at AB 18 § 68 er aftalt.

Det er som altid vigtigt, at I overvejer fordele og ulemper ved indgåelse af aftaler under AB 18 for det konkrete projekt dette aftaledokument er nemlig ikke egnet til alle entrepriser, og det er derfor altid en helt konkret vurdering.

Formelt set er en hurtig afgørelse fortsat en voldgift, da I lader en retstvist afgøre bindende af en eller flere til formålet udpegede personer i stedet for at gå til domstolene. Grundet den forenklede og hurtige proces ved hurtige afgørelser, kan det ikke udelukkes, at der i større omfang end ved almindelig voldgift eller retssager bliver truffet materielt forkerte afgørelser. I almindelig voldgift eller retssag kan der desuden inddrages nye tvister i en sag, efter at sagen er anlagt, hvilket ikke er muligt i forbindelse med hurtige afgørelser.

Hurtige afgørelser finder kun anvendelse på en række specifikke tvister oplistet i § 68, stk. 1 - medmindre I er enige om også at lade en anden tvist indgå. Til sammenligning kan forenklet voldgift anvendes på alle typer af tvister. Opmanden, der skal afgøre sagen, kan under sagen foretage en besigtigelse, men det er ikke muligt at afholde egentligt syn og skøn.

Den hurtige afgørelse er desuden først endelig 8 uger efter, at afgørelsen er truffet, og alene hvis afgørelsen ikke inden de 8 uger indbringes for voldgift. Statistikken på området viser dog, at langt de fleste hurtige afgørelser efterleves og respekteres i praksis.

Dette er således en unik mulighed for at hurtig afklaring; uden at det behøver ødelægge samarbejdet med jeres kunde om hele byggeprojektet.

Vi har stort kendskab til og rådgiver om alle aspekter af AB 18.

Vi står klar til at hjælpe og det koster aldrig noget, før vi aftaler det.


TIPS
Fejl og mangler

Alt arbejde i byggebranchen skal selvfølgelig udføres håndværksmæssigt korrekt, dvs. efter (høje) danske standarder.

Hvis arbejdet ikke er håndværksmæssigt korrekt udført, skal det straks udbedres, og sker dette ikke inden for rimelig tid, risikerer I som entreprenør at blive erstatningsansvarlig for udgifterne til at få udført entreprisen ved en anden entreprenør. Det vil sige, at I skal betale både kostprisen med tillæg af fortjeneste og moms samt et eventuelt yderligere tab og omkostninger for bygherren.

Er jeres arbejde af den ene eller anden grund ikke udført håndværksmæssigt korrekt, og reklamerer bygherre herover, bør I derfor altid forbeholde jer ret til selv at foretage udbedring. Dette er den såkaldte afhjælpningsret og -pligt. Det er generelt bedst selv at udbedre egne fejl, da det er væsentligt billigere, idet I da alene skal afholde jeres egen kostpris i stedet for udgifterne nævnt ovenfor.

Ovenstående gælder, uanset om AB 18 eller AB 92 er vedtaget. Dog er der visse forskelle, alt afhængigt af hvad der aftalt for det konkrete byggeprojekt.

Vi fører mange retssager og voldgiftssager angående fejl og mangler i byggebranchen. Har du spørgsmål vedrørende fejl og mangler hvad enten det er som bygherre, totalentreprenør, hovedentreprenør eller udførende fagentreprenør er du velkommen til at kontakte os.

Det koster først noget, når vi aftaler det.

Sort arbejde

Mange lader sig stadig friste til at udføre navnlig mindre håndværksarbejder "sort" mod kontant betaling, uden faktura og uden moms.

Lad være.

Det er ulovligt, og det er skadeligt for samfundsøkonomien. Det stiller jeres virksomhed i et uprofessionelt lys, og I vil blive taget mindre alvorligt af jeres omgivelser.

Betales de sorte penge ikke, er der ingen hjælp at hente ved domstolene eller voldgiftsretten. I må forvente, at I hverken får betaling for timer eller for materialer, ikke engang kostprisen.

TIPS
Forsinkelse

Et byggeri skal afleveres i rette stand, rette mængde, på rette sted og til rette tid.

Hvis der er aftalt en tidsplan for et byggeprojekt, er det selvsagt meget vigtigt at overholde denne. Overskrides en tidsplan uanset om I er totalentreprenør, hovedentreprenør eller udførende fagentreprenør (håndværker) risikerer I at blive erstatningsansvarlige for forsinkelse og forpligtet til at betale dagbod til bygherre.

I praksis er der ofte tale om meget betydelige beløb og derfor en betydelig risiko.

Denne risiko kan imidlertid inddæmmes og kontrolleres, bl.a. ved at I sørger for at have styr på eventuelle muligheder for tidsfristforlængelse.

Har I krav på tidsfristforlængelse og opfylder de nødvendige betingelser ifalder I hverken erstatningsansvar for forsinkelse eller dagbod.

En af vores opgaver som advokater er at bistå jer, når et igangværende projekt pludselig bliver forsinket, men nok så vigtigt er det at give jer et generelt redskab til proaktivt at styre uden om eller gennem forsinkelsesproblemer.

TIPS
Den gode kontrakt

En god kontrakt er som en forsikring. Den giver forudsigelighed og tryghed. Og er den rigtig god, giver den jer tilmed mulighed for løbende under byggeprocessen at korrigere for uventede situationer og ukendte størrelser.

Den gode kontrakt skal være et dynamisk element - uanset om man er rådgiver, totalentreprenør, hovedentreprenør, udførende fagentreprenør (håndværker) eller bygherre.

Den gode kontrakt forudsætter som oftest en god advokat, og vi deltager meget gerne på hele rejsen - fra udfærdigelse af entreprisekontrakter til aflevering af projektet.

TIPS
Retssag eller voldgift?

Der er betydelige forskelle mellem retssager og voldgiftssager, bl.a. i forhold til økonomi, tidshorisont, form og forløb.

Hvis I har vedtaget AB 18, AB 92 eller andre AB-dokumenter, er udgangspunktet, at tvister afgøres ved voldgift. Det er dog ikke altid den bedste model.

Vi fører hvert eneste år et stort antal retssager og voldgiftssager inden for byggebranchen og er derfor rigtigt godt klædt på til også at rådgive jer om valg af forum.

Men både retssager og voldgift er en dyr, tidskrævende og frustrerende proces, der så vidt muligt bør undgås. Vi bidrager meget gerne, inden det kommer så vidt. Realitetssans, konstruktiv tilgang og god kommunikation kunne mange gange have forhindret tingene i at gå i hårdknude til skade for alle parter.

Stands arbejdet!

Det kan være den rigtige løsning for jer at standse arbejdet, hvis bygherren ikke overholder sine forpligtelser overfor jer. Standsningsretten sikrer først og fremmest, at I ikke smider gode penge efter dårlige.

Efter AB 18 § 38, stk. 1 kan I standse arbejdet efter et skriftligt varsel på 3 arbejdsdage, hvis bygherre ikke har betalt et forfaldent beløb ved betalingsfristens udløb. Varslet skal være på 5 arbejdsdage, hvis bygherre er en offentlig institution eller en almen boligorganisation.

Retten til at standse arbejdet gælder også, selv om AB ikke er aftalt. Også her bør man give skriftligt varsel og frist - og AB er en god rettesnor mht. fristernes længde.

Spørgsmålet om standsning af arbejdet volder ofte problemer i praksis. For eksempel kan bygherren være af den opfattelse, at der er påløbet dagbøder, og at hans undladelse af at betale skyldes at han har modregnet disse dagbøder i jeres fakturaer. I påstår måske på den anden side, at dagbøderne er uberettigede og vælger derfor at standse arbejdet med henvisning til den manglende betaling. Hvis det viser sig, at dagbødekravet var berettiget, betyder det, at I var uberettiget til at standse arbejdet.

Det er derfor meget vigtigt, at I nøje har overvejet den risiko, der ligger i at standse arbejdet. Hvis standsningen viser sig at være uberettiget, er det nemlig jer, der har misligholdt aftalen - med risiko for at bygherre gør et erstatningskrav gældende for sit tab.

Der ligger naturligvis også en standspunktsrisiko for bygherre i ovennævnte eksempel. Han vil potentielt anlægge sag om erstatning mod jer - en sag der kan ende med frifindelse af jer, hvis bygherrens påstand viser sig at være uberettiget.

Kontakt os med det samme, hvis bygherre ikke lever op til sine forpligtelser. Vi er klar til at hjælpe hurtigt både på kort og lang sigt.

Hvis krisen rammer: beskytter den valgte virksomhedsform jer personligt?

Når man skal opstarte sin virksomhed, vælger mange enten en enkeltmandsvirksomhed eller et anpartsselskab. Valget af virksomhedsform har meget stor betydning, særligt skattemæssigt og i forholdet til kreditorerne. Det er samtidig hele fundamentet for virksomheden, og det er derfor altafgørende at vælge rigtigt.

Udover enkeltmandsvirksomheden og anpartsselskabet findes en række andre virksomhedsformer, som kan være relevante at overveje, f.eks. interessentskab, kommanditselskab, aktieselskab og partnerselskab.

Hvis I på et tidspunkt ikke kan opfylde jeres forpligtelser overfor kreditorerne - eksempelvis jeres bank eller leverandører  er der ved de forskellige virksomhedsformer forskel på, om kreditorerne alene kan holde sig til virksomhedens formue, eller om de herudover kan holde sig til jeres private ejendele.

Ved enkeltmandsvirksomheder hæfter man personligt over for virksomhedens kreditorer. Det betyder, at hvis virksomheden ikke har penge til at betale kreditorerne, vil kreditorerne i sidste instans kunne tvangsauktionere dine private aktiver, f.eks. en ejendom og/eller en bil.

Noget helt andet er tilfældet med aktie- og anpartsselskaberne. Ved disse selskabsformer hæfter I kun med den formue, I har skudt ind i selskabet. Kreditorerne vil derfor, som det helt klare udgangspunkt, ikke kunne gå efter jeres private formue. En markant beskyttelse.

Hvis du allerede har startet en enkeltmandsvirksomhed, bør I overveje, om det er på tide at beskytte jer personligt mod kreditorerne ved at omdanne virksomheden. Når omsætningen stiger og forpligtelserne i forhold til forretningsforbindelserne gør det samme - vil det ofte være anbefalingen at omdanne virksomheden til eksempelvis et anpartsselskab.

Omdannelsen fra enkeltmandsvirksomhed til anpartsselskab kan fx ske ved en skattefri virksomhedsomdannelse, hvor enkeltmandsvirksomheden indskydes som et aktiv i et nystiftet anpartsselskab. Det kan først og fremmest betyde en skattemæssig besparelse set i forhold til at stifte anpartsselskabet og derefter sælge aktiverne ind i det. Herudover betyder det, at du ofte ikke behøver skyde kontanter ind i ved stiftelsen af anpartsselskabet, da enkeltmandsvirksomhedens værdi kan opfylde kravet til minimumskapitalen.

Uanset at anparts- og aktieselskaber kan lyde som et ubetinget gode, er det dog vigtigt at have for øje, at den begrænsede hæftelse kommer med en pris. Disse selskaber er nemlig omfattet af en lang række forpligtelser i selskabsloven, der bør sammenholdes med gevinsten ved den begrænsede hæftelse. Overvejelserne er derfor helt konkrete.

Kontakt advokat Andreas Peter Olesen for en drøftelse af fordele og ulemper.

Gør forarbejdet grundigt!

Folketinget har i Danmark fravalgt at blande sig med lovregulering af de aftaler, som indgås i byggebranchen særligt mellem erhvervsdrivende.

Det er derfor helt afgørende, at I har styr på jeres aftaler og kontrakter, da de ofte afgør sagens udfald, hvis der opstår uenigheder, som ikke kan løses forligsmæssigt.

Vi bistår løbende klienter med udfærdigelse af både salgs- og leveringsbetingelser (når der leveres en entreprise- eller rådgivningsydelse) og fællesbetingelser (når der modtages en entreprise- eller rådgivningsydelse), og vi bistår også gerne jer.

Vi opfordrer alle aktører i byggebranchen til altid på forhånd generelt at overveje, hvilke vilkår i betingelserne, der eventuelt er til forhandling, og hvilke der er ufravigelige.

Hvis en kunde ønsker at forhandle vilkårene, får I dermed et optimalt udgangspunkt, da betingelsernes (i høj grad) vil være skræddersyet efter jeres interesser og i jeres favør. Med andre ord starter I dermed kontraktforhandlingerne på jeres egen banehalvdel i stedet for på midten.

Al erfaring viser, at dette er en god investering.

Materialeprisstigninger

I ethvert byggeri indgår materialer.

Indtil afslutningen af Anden Verdenskrig havde byggeriet ca. 400 anvendte materialer, af hvilke stort set hele landet var bygget. I år 1970 havde byggeriet ca. 10.000 anvendte materialer, og i år 2022 anvendtes op mod 500.000 forskellige materialer.

Materialeprisstigninger har de seneste år fyldt mere og mere i byggebranchen. I en periode med historisk høj inflation og tårnhøje priser på råvarer er dette højaktuelt.

Mange aktuelle konkurser i byggebranchen skyldes likviditetsproblemer hos entreprenørerne, der har været i klemme i såkaldte fastpriskontrakter, dvs. aftaler uden mulighed for kompensation for prisstigningerne, fordi entreprisesummen ifølge aftalen ligger fast i hele byggeperioden.

Ifølge både de almindelige regler samt efter AB 92 og ABT 93 er der ikke mulighed for kompensation for materiale- og brændstofprisstigninger eller indeksregulering af entreprisesummen, medmindre dette er udtrykkeligt aftalt.

Hvis AB 18 eller ABT 18 er aftalt, har entreprenøren derimod mulighed for kompensation for materiale- og brændstofprisstigninger i første byggeår, og efter første byggeår har entreprenøren mulighed for at indeksregulere entreprisesummen, dvs. forhøje denne i takt med den øvrige inflation i samfundet.

Dette følger af reglerne i AB 18 i §§ 34 og 35, og tilsvarende gælder ifølge ABT 18 §§ 32 og 33.

Det er entreprenøren, der har bevisbyrden, hvilket rent praktisk betyder, at det er entreprenørens arbejdsbyrde at dokumentere kravet om merbetaling mod bygherren.

Dette er desværre ikke ligetil, idet ovennævnte regler opstiller en række betingelser og krav, som skal opfyldes, før der kan kræves ekstra betaling fra bygherren.

Bl.a. er det et krav, at prisstigningerne er indtrådt efter tilbudsdagen, at de er generelt forekommende i branchen, og at de fremgår af officielt prismateriale eller kan dokumenteres på anden måde.

Prisstigningerne skal i øvrigt være ekstraordinære, hvorved forstås, at prisen overstiger 10 % af prisen på det pågældende materiale eller brændstof på tilbudsdagen. Til denne procentsats lægges 0,5 procentpoint for hver hele måned, der er forløbet mellem tilbudsdagen og indkøbstidspunktet. Prisstigninger indtrådt efter indkøbstidspunktet kan ikke medregnes.

Derudover er det bl.a. en betingelse, at godtgørelsen for prisstigningerne udgør mindst 0,5 % af den samlede entreprisesum, medmindre der er rejst tilsvarende berettigede krav herom fra underentreprenører.

universadvokater bistår løbende entreprenører med gennemførsel af krav om kompensation for materiale- og brandstofprisstigninger og i øvrigt også bygherrer og totalentreprenører med at forsvare sig mod sådanne krav.

Har I spørgsmål hertil, eller står I konkret med krav i jeres virksomhed på kompensation for materiale- og brandstofprisstigninger, er I altid velkomne til at kontakte os.

Det koster ikke noget, før vi aftaler det.

Advokat David Kjær Hermansen har udgivet bogen Mangler og produktansvar ved byggematerialer på forlaget BOGUNIVERS. Bogen kan købes på forlagets hjemmeside www.bogunivers.dk eller i boghandlen (ISBN 978-87-9267-318-3).

Er du klient hos universadvokater, kan du bestille bogen gratis på: mail@universadvokater.dk

Én lejelov – En dyr omgang?

Den nye lejelov kombinerer den gamle lejelov og lov om boligforhold og trådte i kraft d. 1. juli 2022. Kort tid efter udgav Indenrigs- og Boligministeriet en ny standardkontrakt, den såkaldte typeformular A, 10. udgave.

Siden d. 1. januar 2023 har samtlige udlejere i landet været forpligtiget til at benytte den nye typeformular ved indgåelse af nye lejemål, men det er langt fra alle, der har været opmærksomme på det.

Hvis der er brugt en forkert typeformular, vil samtlige vilkår i lejekontrakten, der pålægger lejeren flere pligter end hvad der fremgår af lejeloven, nemlig være ugyldige. Det betyder blandt andet, at udlejer har den indvendige vedligeholdelsespligt. Lejer skal derfor fx ikke male lejemålet ved fraflytning, medmindre der er tale om mislighold.

Herudover er der stramme regler for bl.a. opkrævning af aconto-forbrug og huslejereguleringen, som ligeledes kan have stor betydning for det enkelte lejemål. Det er derfor utroligt vigtigt at vide, hvad der faktisk gælder for det enkelte lejemål.

Har du brug for rådgivning om de gældende regler, hjælp til en konflikt eller ønsker du bistand ved opdatering af lejekontrakt, kan du kontakte Sofie Thøgersen på mail st@universadvokater.dk.

Lov om tidsregistrering

Den 1. juli 2024 forventes lov om tidsregistrering at træde i kraft. Loven stiller krav om, at alle arbejdsgivere giver deres medarbejdere mulighed for at registrere deres arbejdstid gennem et tidsregistreringssystem, der kan dokumentere medarbejdernes arbejdstid.

 Hvad er lovens formål

Loven skal sikre, at arbejdsgivere overholder de allerede lovpligtige regler om arbejdstid i arbejdsdirektivet fra 2003, som blandt indeholder regler om maksimal ugentlig arbejdstid, medarbejdernes krav på hviletimer, samt medarbejderes krav om én ugentlig fridag.  

Hvad skal tidsregistreringssystemet kunne?

Systemet skal være objektivt, pålideligt og tilgængeligt. Systemet skal være i stand til at måle den daglige og ugentlige arbejdstid og oplysningerne skal være frit tilgængelige for medarbejderne. Loven stiller desuden krav om, at oplysningerne gemmes i 5 år.

Hvad kommer loven til at betyde for arbejdsgivere?

Loven stiller krav til arbejdsgivere, om at implementere et tidsregistreringssystem i overensstemmelse med de ovenstående krav senest ved lovens ikrafttræden.

 Hvis du ønsker at høre mere om lov om tidsregistrering, herunder de specifikke krav til tidsregistreringssystemet og såfremt du har brug for rådgivning til at etablere systemet, så kontakt os på mail@universadvokater.dk.

 

 

Modtag en e-mail, når der er nyt på siden:
David Kjær Hermansen
Advokat (L), partner
Andreas Peter Olesen
Advokat, associeret partner
Claus Olsen
Advokat (H), partner
Alexander Hoyer Olsen
Advokatfuldmægtig
Jørgen Pedersen
Advokat (H), administrerende partner
Gitte Nedergaard
Advokat (H), partner
Alexander Møller-Heuer
Advokatfuldmægtig
Jeanette Stage Pedersen
Advokatfuldmægtig
Sara Nielsen
Socialrådgiver, cand.soc.
Line Nørgaard Andersen
Juridisk sagsbehandler
Maja Fog Matthiasen
Juridisk sagsbehandler
Trinh Nguyen
Juridisk sagsbehandler
Gitte Meyer
Juridisk sagsbehandler
Lotte Spangsø
Juridisk sagsbehandler
Lisbet Lüthi Schultz
Juridisk sagsbehandler
Puk Jespersen
Juridisk sagsbehandler
Birgitte Hegaard Højer
Juridisk sagsbehandler
Jonathan Larsen
Juridisk sagsbehandler
Lars Christensen
Økonomichef
Pia Bidstrup
Regnskabschef/bogholder
Alvin Lee Kuiper
IT-supporter
Mikail Özer
Advokatstuderende (stud.jur.)
Janni Føste Andersen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Victor Larsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Rasmus Fredensborg Madsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Joachim Hoyer Olsen
Advokatstuderende (stud.jur.)
Allan Storm Petersen
Salgschef, Sjælland
Jonas Duedahl Kristiansen
Salgschef, Fyn og den sydlige del af Jylland
Mogens Tougaard
Salgschef, Jylland Nord/Midt
Dudal Webdesign